Forum Coders' city Strona Główna Coders' city
Nasza pasja to programowanie!
 

 PomocPomoc   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy  RejestracjaRejestracja 
Archiwum starego forum + teoria    RSS & Panel/SideBar
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Potrzebuję szybkiej odpowiedzi na moje pytanie... Zasady

Obiektowe modelowanie dziedziny 
Odpowiedz do tematu    Forum Coders' city Strona Główna -> Java
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
wowo098
Gość

PostWysłany: Pią Lis 03, 2017 10:45 pm  OP    Temat postu: Obiektowe modelowanie dziedziny Odpowiedz z cytatem Pisownia

Witam,
Wiem, ?e temat jest bardziej ogólny, ale umie?ci?em go tutaj, poniewa? programuje w javie i chcia?bym, aby uwzgl?dniono jej "ograniczenia" (np. brak mo?liwo?ci wielodziedziczenia klas).
Zmagam si? z pewnym problemem ju? d?u?sz? chwil? i nie mog? znale?? rozwi?zania, które by mnie satysfakcjonowa?o. Problem wygl?da nast?puj?co, mam klas? Osoba. Po klasie Osoba dziedzicz? klasy Wokalista i Gitarzysta. Mo?emy stworzy? obiekty klas Perkusista i Gitarzysta. Bardzo fajnie, ale co w przypadku gdy dana Osoba jest Wokalist? i Gitarzyst? jednocze?nie? Czy istnieje jaki? struktura klas, wzorzec projektowy, który by ?adnie oddawa? takie zale?no?ci?
Z góry dzi?kuj? za jakiekolwiek sugestie i pomoc.
Powrót do góry
samolotDołączył: 26 Sty 2006
Posty: 8376
Skąd: Toru?

PostWysłany: Pią Lis 03, 2017 11:09 pm      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Je?li ?le my?l? to mnie poprawcie. Ja bym w klasie osoba doda? w?a?ciwo?? "Funkcja", której mo?na by nadawa? warto?ci takiego enumeratora, zdefiniowanego wcze?niej:
1-Wokalista
2-Gitarzysta
4-Perkusista
8-Wiol?czelista
16-Skrzypoek
Tworzysz now? klas? typu Osoba i nadajesz jej warto?? w?a?ciwo?ci Funkcja
Przyk?adowo:
- je?li równ? 3, co b?dzie oznacza?o, ?e ta osoba jest zarówno Wokalista jak i Gitarzyst?
- je?li równ? 6, co b?dzie oznacza?o, ?e ta osoba jest zarówno Perkusist? jak i Gitarzyst?

_________________
Nie zadawaj bezcelowych pyta? / Windows 8.1 / Windows 10 / VB2008 / VB 2010 / VB 2012 / Pisz poprawnie
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
wowo098
Gość

PostWysłany: Pią Lis 03, 2017 11:14 pm  OP(?)    Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Problem w tym, ?e sama identyfikacja nie wystarcza. Ka?da z klas pochodnych b?dzie mia?a oddzielny zestaw metod.
Powrót do góry
samolotDołączył: 26 Sty 2006
Posty: 8376
Skąd: Toru?

PostWysłany: Sob Lis 04, 2017 12:24 am      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Klasa pochodna dziedziczy metody "ogólne" po klasie bazowej
A specyficzne metody klasy pochodnej implementujesz w klasie pochodnej.

_________________
Nie zadawaj bezcelowych pyta? / Windows 8.1 / Windows 10 / VB2008 / VB 2010 / VB 2012 / Pisz poprawnie
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
wowo098
Gość

PostWysłany: Sob Lis 04, 2017 12:59 pm  OP(?)    Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Dzi?kuj? za pomoc!
Powrót do góry
marcin_anDołączył: 26 Maj 2005
Posty: 18822

PostWysłany: Pią Lis 10, 2017 2:06 am      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Ehh... efekt nauczania obiektowo?ci na przyk?adzie "postaci z gier" (tudzie? podobnych) w po??czeniu z podchodzeniem do tworzenia programu od strony literki "M" w MVC.

Zacznij od przemy?lenia, jakie operacje mo?esz wykona? na cz?onkach zespo?u. Czyli jakie metody b?dziesz mia?. Zestawy tych metod maj? by? w interfejsach, nie klasach. Konkretne klasy jedynie implementuj? te metody. Nic ponad to: nie dziedzicz? po innych klasach, nie tworz? mi?dzy sob? hierarchii. Od tego s? interfejsy, które mog? dziedziczy? po sobie - tak?e w postaci dziedziczenia po kilku interfejsach jednocze?nie. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by? mia? interfejs WokalistaGitarzysta.

Nic oprócz... prawie na pewno braku potrzeby tworzenia takiego potworka. Na tej zasadzie móg?by? i?? dalej i tworzy? WokalistaGitarzystaBasista itd. Dla standardowego, 4-instrumentowego zespo?u masz ju? 23 mo?liwo?ci. Dla typowej kapeli folk-metalowej z 7 instrumentami masz z 5 tysi?cy opcji i warto?? ta ro?nie bardzo szybko. Nie t?dy droga - i to jest bol?czka, o której napisa?em na pocz?tku.

Nie próbuj robi? kopii ?wiata w swoim programie. Definicje powinny by? zale?ne od tego, jakie metody b?dziesz musia? wywo?ywa? na swoich obiektach. Czy jakikolwiek fragment twojego programu oczekuje, ?e istnieje obiekt, który b?dzie musia? by? jednocze?nie wokalist? i gitarzyst?? Czy jest chocia? jedna metoda, która przyjmuje jako argument co?, co musi by? wokalist? ORAZ gitarzyst? i wywo?uje metody obydwu*? Je?eli nie, to znaczy, ?e nie potrzebujesz takiego interfejsu.

Mo?esz, oczywi?cie, mie? klas? implementuj?c? obydwa interfejsy. Przyk?adowo:
Kod:
public final class AdamDarski implements Gitarzysta, Wokalista {
    /* ... */
}
Je?eli istnieje potrzeba, by gdzie? tworzy? obiekt, który reprezentuje je obydwa - ok.

Lub "prawie ok". O ile bowiem jest to ju? ca?kowicie w porz?dku z punktu widzenia obiektowo?ci, to z praktycznego punktu widzenia b?dzie to droga przez m?k?. Niemniej, je?eli potrzebujesz tego na studia i nauczyciel tak wymaga, to tak rób. Poni?szy fragment dotyczy ju? kwetii praktycznych, nie uczelnianych. Zauwa?y?e?, ?e w grach nie implementuje si? postaci, historii, zdarze?, tekstów, przedmiotów i ca?ej reszty w postaci oddzielnych klas? Tak napisana gra by?aby bardzo trudna do utrzymania, kompilowa?aby si? nie wiadomo ile, by?aby niewydajna z punktu widzenia u?ywanej pami?ci, wymaga?aby umiej?tno?ci programowania przez osoby odpowiedzialne za tematy nieprogramistyczne i by?aby trudniejsza w aktualizacji. Rozdziela si? faktyczne dane od kodu, a je?li nawet ju? co? jest w kodzie, to postaraj si? tego u?y? wielokrotnie i umo?liwi? wykorzystanie w miejscach, których mo?e nawet teraz jeszcze nie widzisz. W tym przypadku to, czego chcesz, to mo?liwo?? utworzenia obiektu, który dane b?dzie dostawa? z zewn?trz (np. z jakiego? pliku konfiguracjnego), a zachowanie b?dzie realizowane np. przez wzorzec dekoratora.

samolot:
Mia?o by? obiektowe. To, co zaproponowa?e?, jest sprzeczne z podstawami obiektowo?ci i uniemo?liwi wowo098-owi faktyczne wykorzystanie tak zbudowanych klas w ?rodowisku obiektowym.
____
* Ewentualnie istnieje pole klasy, które odnosi si? do takiego czego?.

_________________
Nieaktywny od 2017-04-01
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
samolotDołączył: 26 Sty 2006
Posty: 8376
Skąd: Toru?

PostWysłany: Sob Lis 11, 2017 12:29 am      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Samolot napisał:
Je?li ?le my?l? to mnie poprawcie

I niestety, nie jestem "zawodowcem" w tej dziedzinie, mo?e niepotrzebnie wi?c mieszam. Szkoda, ?e tak rzadko tu teraz zagl?dasz, bo twoj? wiedz? zawsze tu wszyscy wysoko cenili. Ja tu jeszcze troch? sprz?tam, ale ciemno?? widz?.

_________________
Nie zadawaj bezcelowych pyta? / Windows 8.1 / Windows 10 / VB2008 / VB 2010 / VB 2012 / Pisz poprawnie
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
marcin_anDołączył: 26 Maj 2005
Posty: 18822

PostWysłany: Czw Lis 16, 2017 8:20 am      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Przepraszam, nie mia?em zamiaru ci? zruga?. Mo?e powinienemby? bardziej rozwin?? tamt? wypowied?, co te? zrobi?.

Pomijaj?c na chwil? sensowno?? takiego podej?cia (o tym dalej), zauwa? jedn? rzecz. W zaproponowanym rozwi?zaniu faktycznie jeste? w stanie rozró?ni? ró?nych muzyków: mie? wokalist?, perkusist?, skrzypko-wokalist? itp. Ale nie mo?esz w ?aden sposób spo?ytkowa? tej informacji. Wszystkie obiekty b?d? mia?y bowiem dok?adnie ten sam zestaw metod. Tutaj s? dwie opcje: znale?? najmniejsz? cz??? wspóln? albo u?y? sumy wszystkich mo?liwo?ci. Pierwsze oznacza, ?e nie b?dzie ?adnych metod "muzycznych", czyli obiekty b?d? bezu?yteczne. Drugie jest jeszcze gorsz? sytuacj?: wi?kszo?? metod jest obecna, ale w rzeczywisto?ci nie dzia?aj?, bo dla danej osoby nie maj? sensu.

Wracaj?c teraz do obiektowo?ci: jedn? z g?ównych zalet podej?cia obiektowego jest uniezale?nienie od siebie elementów programu, swobodne zmienianie ich implementacji bez wp?ywu na reszt? programu oraz mo?liwo?? nieograniczonego dodawania nowych implementacji. U?ycie rozwi?zania takie, jakie zaproponowa?e?, stoi w sprzeczno?ci z tymi tematami.

Nie mo?esz dodawa? ile chcesz nowych implementacji, bo ka?da musi mie? przyporz?dkowany bit w zestawie flag, okre?laj?cym jej typ. W zale?no?ci od sytuacji, j?zyka i mo?liwo?ci, liczba bitów jest zwykle ograniczona do czego? pomi?dzy 32 a 128. Typowo: 64. Mo?na u?ywa? kilku zmiennych, ale chyba zaczynasz ju? czu?, ?e jest to tylko uciekanie od problemu, które nie jest te? pozbawione kosztów. A je?li dzisiaj nie widzisz mo?liwo?ci utworzenia 64 ró?nych muzyków, to podpowiem, ?e w hitorii informatyki niedoszacowanie mo?liwej liczby opcji jest powszechne. Nie szukaj?c daleko: w X11 (najpopularniejszy system okien) na uk?ad klawiatury przeznaczono 2 bity, bo uznano, ?e 4 uk?ady klawiatury wystarcz? ka?demu. Je?li nawet mimo tego 64 wydaje si? du?? liczb? dla czego? opisuj?cego zespó? muzyczny, to przypomn? o dwóch innych rzeczach. Pierwsze: w in?ynierii zachowuje si? pewien zapas "na wszelki wypadek". Drugie: w czasie rozwoju programu na przestrzeni wielu lat powstan? alternatywne implementacje tych samych muzyków. Po uwzgl?dnieniu powy?szego okazuje si?, ?e 64-bitowa ma du?o mniejsz? "pojemno??": mo?e nawet rz?du 4-8 muzyków.

?eby doda? taki nowy identyfikator, trzeba poprawi? ka?dy fragment kodu, który b?dzie si? do niego dotyka?. Nie mo?esz po prostu doda? warto?ci 32 dla flecisty. Nie, ca?y program musi wiedzie?, co oznacza to 32. W przypadku identyfikatorów w postaci flag, takich jak zaproponowane przez ciebie, jest jeszcze o tyle dobrze, ?e w niektórych sytuacjach mo?na zignorowa? nieznane warto?ci i program si? nie posypie. Ale to tylko ograniczenie skutków problemu, a nie jego wyeliminowanie. A problem jest znacz?cy. W projekcie, nad którym pracuje ca?y zespó? ludzi, zsynchronizowanie ich pracy i zagwarantowanie spójno?ci takich rzeczy wymaga sporego wysi?ku. Nawet je?eli pracuje si? samodzielnie, to nadal jest to kupa roboty, konieczno?? przekompilowania sporej cz??ci programu i przetestowania jej - w tym napisania testów, które nie b?d? s?u?y?y niczemu innemu oprócz sprawdzeniu w?a?nie dzia?ania tej jednej warto?ci. Porównuj?c to do podej?cia obiektowego, gdzie jeden programista po prostu dodaje sobie klas? i nie wp?ywa to na nic innego, jest to potworne marnowanie zasobów.

I, ostatnie, niezale?no?? ró?nych cz??ci programu. Cz??ciowo poruszy?em to ju? w poprzednim paragrafie, ale tutaj podejd? do tego od strony bardziej formalnej. Istnieje co?, co nazywa si? Liskov substitution principle. Po polsku: "zasada podstawienia Liskov", ale nie polecam definicji zawartej na polskiej Wikipedii. W skrócie* mówi ona, ?e je?eli mamy dwa typy T i U, gdzie U jest podtypem T, oraz mamy kod u?ywaj?cy obiektów typu T, to kod ten musi dzia?a? - bez ?adnych zmian - tak?e dla obiektów typu U. Przyk?adowo: mamy typ Zwierz? oraz typy Pies, Kot, Ko? i Wieloryb. Mamy kod, który robi co? na obiektach typu Zwierz?: np. maluje je ca?e pomara?czowo. Do kodu tego mo?emy podstawi? Pies, Kot, Ko? albo Wieloryb i dla tego kodu nie powinno mie? ?adnego znaczenia, jakie zwierze faktycznie dosta?: ka?de ma pomalowa? na pomara?czowo. I je?li przyjdzie mi do g?owy za rok, ?eby stworzy? typ Biedronka, to kod ten powinien pomalowa? biedronk? na pomara?czowo bez zaj?kni?cia. Jak sam zapewne zauwa?asz, u?ywanie rozwi?zania z flagami przeczy tej regule.

Niezale?no?? ró?nych cz??ci programu jest te? ograniczona faktem, ?e musi istnie? centralny "rejestr" tych warto?ci. Czy to b?dzie typ wyliczeniowy, jaka? lista, czy nawet kawa?ek papieru na biurku ka?dego programisty, jest to co?, co niepotrzebnie spina ze sob? rzeczy, które powinny by? oddzielne.

____
* Formalna definicja jest bardziej precyzyjna i mniej zale?na od konkretnego j?zyka programowania. Tutaj przyj??em form? uproszczon?, pasuj?c? do praktycznego jej zastosowania w j?zykach obiektowych w stylu C++, C# czy Javy.

_________________
Nieaktywny od 2017-04-01
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
samolotDołączył: 26 Sty 2006
Posty: 8376
Skąd: Toru?

PostWysłany: Czw Lis 16, 2017 10:55 pm      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Z t? obiektowo?ci? jest tak, ?e w?a?ciwie ja j? rozumiem, ale trudno j? stosowa? "od razu", bo to wymaga dok?adnej analizy problemu pod wzgl?dem obiektowo?ci. Widz?, ?e paln??em g?upstwo, ale liczy?em w?a?nie na tak? wypowied? jak twoja.
Poza tym uwa?am, ?e nigdy nie jest tak, ?e implementuje si? dla problemu od razu gotowe, bezb??dne, niezale?ne obiekty, które s? od razu w ka?dym wzgl?dzie doskona?e. Tworzy si? raczej co? zbli?onego, a pó?niej si? to poprawia i udoskonala. Oczywi?cie dog??bne przemy?lenie problemu na pocz?tku pomaga wystartowa? z lepsz? jako?ci? obiektów, ale zawsze jest to proces dochodzenia do pe?nej obiektowo?ci.


'

_________________
Nie zadawaj bezcelowych pyta? / Windows 8.1 / Windows 10 / VB2008 / VB 2010 / VB 2012 / Pisz poprawnie
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu    Forum Coders' city Strona Główna -> Java Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)

Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz pobierać pliki z tego forum
Debug: strone wygenerowano w 0.22369 sekund, zapytan = 11
contact

| Darmowe programy i porady Jelcyna | Tansze zakupy w Helionie | MS Office Blog |