Forum Coders' city Strona Główna Coders' city
Nasza pasja to programowanie!
 

 PomocPomoc   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy  RejestracjaRejestracja 
Archiwum starego forum + teoria    RSS & Panel/SideBar
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Potrzebuję szybkiej odpowiedzi na moje pytanie... Zasady

Zmiany w?ród administracji Coder's city

Idź do strony 1, 2  Następny

 
Odpowiedz do tematu    Forum Coders' city Strona Główna -> Sprawy dotycz?ce forum
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
marcin_an



Dołączył: 26 Maj 2005
Posty: 18822

PostWysłany: Nie Sty 29, 2017 5:48 pm  OP    Temat postu: Zmiany w?ród administracji Coder's city Odpowiedz z cytatem Pisownia

D?ugo waha?em si? przed podj?ciem tej decyzji, bo trudno jest porzuci? co?, czemu po?wi?ci?o si? trzeci? cz??? ?ycia i ogromne ?rodki. Nadchodzi jednak taki czas, kiedy taki krok trzeba podj??. Mam wra?enie, ?e w przypadku Coders' city w?a?nie nadszed?.

Chc? zrezygnowa? z funkcji administratora i moderatora

Nie zrobi? tego jutro, ale nale?y si? spodziewa?, ?e b?d? powoli wygasza? swoj? aktywno?? w tym zakresie. Mam nadziej?, ?e Jelcyn w tym czasie zorganizuje, co trzeba, ?eby zapewni? ci?g?o?? dzia?ania serwisu. Ostateczny termin ustali?em na kwiecie? 2017.

Poniewa? nie jest to jedyna us?uga, której administratorem by?em (chocia?, przyznaj?, tutaj mam najd?u?szy sta?), wiem nazbyt dobrze, ?e zwykle wraz z odej?ciem moim szybko rezygnuje przynajmniej jeden wiele znacz?cy cz?onek spo?eczno?ci, potem na dniach lub 2-3 tygodniach rozchodzi si? góra najaktywniejszych u?ytkowników i jest to de facto koniec us?ugi. Mam wi?c gor?c? pro?b?: nie traktujcie tego jako sygna?u do zako?czenia ?ycia Coders' city. Serwis ten jest dla mnie troch? jak dziecko. Po?wi?ci?em mu blisko 12 lat, przynajmniej pobie?nie przejrza?em ponad 240 tysi?cy postów, wpakowa?em setki godzin na u?eranie si? z syfem phpBB, równie wiele na [cz?sto beznadziejne] dyskusje z "ura?onymi" na PW i konieczno?? udawanej uprzejmo?ci wobec osobników dorastaj?cych poziomem intelektualnym amebie. Je?li przeliczy? to na równowarto?? finansow? ca?ego tego czasu, to wyjdzie 200-500 tys. z?otych - tak wi?c nie przesadzam, mówi?c o dziecku. Ostatnie, na czym mi zale?y, to jego u?miercenie. Tak wi?c nie odchod?cie, ci?gnijcie dalej!

Prywatnie dzi?kuj? wszystkim, którzy tworzyli nasz? spo?eczno?? przez wszystkie te lata - jeszcze za czasów najstarszego polskiego serwisu o VB, jednego z pionierów WWW w Polsce. Dzi?kuj? Mortarowi, Jelcynowi, wszystkim moderatorom oraz administratorom CC za wk?ad nieodp?atnej pracy i sponsorowania tego miejsca. Sk?adam g??bokie uk?ony konkurencji - tak tej, która odesz?a w mroki zapomnienia, jak i tej, która pokaza?a, ?e wie, w któr? stron? trzeba i??, i zrobi?a to.


Ni?ej przyd?ugie, ogólne wyja?nienie przyczyn - je?li kto? nie chce czyta?, mo?na przesta? tutaj.

Powodów decyzji jest kilka, nie tylko zwi?zanych z samym forum.

Od razu zastrzegam: nie ma to wiele wspólnego z sytuacj? zdrowotn?, która przytrafi?a mi si? pó?tora roku temu. Ma to jaki? wp?yw, kalectwo troch? ogranicza mi czas do po?wi?cenia na administracj?, ale jes to rzecz o znaczeniu minimalnym. Niech najlepszym ?wiadectwem b?dzie, ?e do swoich zada? wróci?em kilka godzin po opuszczeniu szpitali.

Dwa g?ówne powody s? zupe?nie innej natury. Pierwszy, ogólny: zmiany spo?eczne. Poziom osób zaanga?owanych w tematy oko?oinformatyczne si?ga dna. Kiedy zaczynali?my przygod? z t? dziedzin? ka?dy z nas mia? swoje potkni?cia, ka?dy z nas robi? g?upoty, nikt nie mia? do?wiadczenia i nie mieli?my nikogo do nauki - Vb4All i nieliczne witryny pó?nych lat 90-tych by?y naszymi nauczycielami. Ale wszyscy pragn?li?my zdobywa? wiedz? i do?wiadczenie, oraz poszerza? horyzonty. Jedni zako?czyli na profesjonalnym poziomie w IT i wychowa?o si? tutaj wielu naprawd? dobrych specjalistów, inni na czysto amatorskiej zabawie - ale gdzie? doszli?my. Obecnie odsetek osób w spo?ecze?stwie zdolnych do ogarni?cia tematu wcale nie wzrós?, ale gwa?townie uros?o zapotrzebowanie na takich. Skutek jest taki, ?e mamy zalew - za przeproszeniem - t?pactwa, które nie potrafi dwóch informacji razem sklei?, nie ma ?adnej woli rozwoju, a wszystko to maskuje prymitywn? form? cynizmu, nie radzi sobie ze zwyk?ymi relacjami spo?ecznymi i krytyk?, na któr? reaguje agresj?; i zupe?nie nie nadaje si? na informatyków. Przez pewien czas s?dzi?em, ?e mo?e po prostu robi? si? stary, ale nie - porówna?em zakres materia?u, jaki s? w stanie ogarn?? studenci na zaj?ciach. Mam znajomych w?ród kadry dydaktycznej na uczelniach. W celach towarzyskich odwiedzam ich czasami w trakcie wyk?adów i laboratoriów. To, co ja musia?em mie? opanowane po 3-cich zaj?ciach, dla nich jest w?ród ko?cowych zada? pozwalaj?cym zdoby? 25% punktów z przedmiotu (50% punktów z laborek) - i to jest nadal nieosi?galne. Dla ciekawskich, mówimy o zadaniach w stylu: "narysuj kwadrat z gwiazdek n na n", "jaki jest wynik kodu: (x > 0)? -x : x" (i to jest narysowane schematem blokowym) i temu podobne. W tym samym czasie ja ju? liza?em drzewa i to ca?kiem solidnie. Dekad? wcze?niej typowy student rozumia? tworzenie prostych lekserów. Bardzo wymierny i obiektywny papierek lakmusowy. Szczerze mówi?c po prostu mam ju? dosy? taplania si? w tym bagnie. Zaczyna?em jako administrator forum dla kochaj?cych temat, zgranych hobbystów. Ko?cz? jako darmowa sprz?taczka na s?upie og?oszeniowym "zróbcie mi, bo mi si? nie chce ty?ka ruszy?". Ja ju? do tego ?wiata nie pasuj?.

Tutaj dochodzimy do drugiej cz??ci zmian spo?ecznych: zmian w internecie. Nie jest prawd?, ?e fora dyskusyjne to prze?ytek. Wr?cz przeciwnie: w niektórych dziedzinach mamy boom na ten rodzaj komunikacji - taki, ?e dziennie leci wi?cej postów ni? w najlepszych czasach wyrabia?y wszystkie polskie serwisy razem wzi?te. Zmieni?a si? tylko udzia? ró?nych ich rodzajów w rynku. W latach 90-tych i pocz?tku XXI wieku nie mieli?my zbyt wielu narz?dzi "grupowej" komunikacji o charakterze towarzyskim, wi?c fora dyskusyjne oprócz dostarczania informacji stanowi?y te? miejsce spotka? ludzi. Teraz zadanie to przej??o kilka firm, ludzie z rado?ci? sprzedaj? im siebie i swoich znajomych, i nie ma dalej potrzeby tworzy? komórek spo?ecznych na niezale?nych serwisach. Ludzie stracili te? ch?? zdobywania wiedzy jako takiej i liczy si? przede wszystkim znalezienie ?osia do wykonania za friko zadania, a takie serwisy spe?niaj? t? rol? du?o lepiej od "powolnych" kana?ów, na których dodatkowo jaki? "pierdolony moderator" mo?e czego? od biednego, nieszcz??liwego i wiecznie niewinnego osobnika wymaga?. Zosta?y nisze, ale do ?adnych z nich Coders' city si? nie zalicza. I te kilka for, których w?a?ciciele zrobili krok w celu przekszta?cenia ich w biznesy, zdolne chocia? do utrzymania siebie.

Cz??? druga, dotycz?ca samego forum. Nie wszystkim si? te krok wtedy podoba?y, ale dwukrotnie solidnie kopn??em CC w celu nadania mu p?du w zupe?nie innym kierunku ni? mia?o wcze?niej. Odci?cie si? od bycia podforum Vb4All i zostanie w pe?ni samodzielnym serwisem, a potem uci?cie p?powiny VB6. Trzeci w?a?ciwy krok to przekszta?cenie Coders' city w dobrze zorganizowany, spójnie dzia?aj?cy, komercyjny projekt. Niektórzy to zrobili to zrobili (uk?ony w stron? 4p) i dobrze na tym wyszli, ale tego nie mo?e zrobi? sam administrator. Potrzebna jest te? wola w?a?ciciela i wk?ad w postaci jego pracy, tworzenia i rozwoju idei i wspó?organizacji. Tego na CC zabrak?o. Nie jestem w?a?cicielem, a zaledwie administratorem. Nie b?d? pra? bez sensu brudów, ale mam ju? dosy? czekania dwa lata na zainteresowanie si? tematem, s?omiany zapa? w poszukiwaniu rozwi?za? i polerowaniu ju? istniej?cych idei, decyzji o aktualizacji oprogramowania* czy tak trywialnej rzeczy jak przej?cie wreszcie na uwierzytelniane i szyfrowane po??czenia** - w momencie, gdy LE wydaje certyfikaty DV za friko i praktycznie za?egnane zosta?o ryzyko wpadni?cia w pu?apk? linków HTTPS***. Je?eli Jelcyn chce, ?eby to by?o utrzymywany z jego pieni?dzy sk?ad starej wiedzy, to niestety, ale efekt zosta? osi?gni?ty - jest to muzeum. O zgrozo - muzeum, które nied?ugo b?dzie odpowiada?o warszawskiemu Muzeum [archaicznej] Techniki. Lubi? i szanuj? Jelcyna, zrobi? niesamowit? robot? utrzymuj?c dla nas miejsce przez tyle lat, ale niestety powy?sze musia?em powiedzie?. Mo?e chocia?by dlatego, ?eby podj?? ostatni? prób? pchni?cia tego serwisu w sensown? stron?. Nawet kosztem swojej pozycji. Mo?e b?dzie to te? case study dla potomnych, ?eby wiedzieli, ?e nie wystarczy pompowa? tylko pieni?dzy i mie? nadziei, ?eby utrzyma? balans u?ytkowników.
____
* To nadal chodzi na phpBB2, gdzie has?a s? trzymane jako hashe MD5! Ju? si? nawet wstydz? przyznawa? do tego, ?eby nie narazi? si? na o?mieszenie.
** To? to cyrk zupe?ny: serwer, którym sam administruj?... jest u mnie w mened?erze hase? na li?cie niebezpiecznych, na których has?o zmieniam nie rzadziej ni? co 30 dni.
*** Je?li dosz?oby do wej?cia w ni?, to dzi?ki LE b?dzie zbyt du?o ofiar, ?eby skuteczne rozwi?zanie nie zosta?o wymy?lone w ci?gu dni i wdro?one w kilka tygodni.

_________________
Nieaktywny od 2017-04-01


Ostatnio zmieniony przez marcin_an dnia Czw Mar 02, 2017 11:34 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
izaw



Dołączył: 12 Wrz 2008
Posty: 2181
Skąd: ?ód?

PostWysłany: Nie Sty 29, 2017 10:20 pm      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Szacunek dla Twojej pracy i fachowo?ci. Jest wyj?tkowe forum, gdzie potrzebuj?cy otrzymuje pomoc. Potrzebuj?cy a nie naci?gaj?cy.

Z Twoj? diagnoz? w pe?ni si? zgadam. Mo?e poza sprawami w?a?cicielsko, administracyjnymi, gdzie jestem za ma?y aby ocenia?.

Nie by?em od pocz?tku, ale od kiedy jestem, to czuj? ten klimat stworzony przez Ciebie i wyrabiany w starszych u?ytkownikach.

Mam tylko nadziej?, ?e b?dziesz zagl?da? tu jako u?ytkownik.

izaw

_________________
Program nie robi tego co chce programista, ale to co programista zaprogramowa?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
nowator



Dołączył: 16 Sty 2010
Posty: 214
Skąd: Cz?stochowa

PostWysłany: Pon Sty 30, 2017 12:17 am      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Sam trafi?em na to forum jak zaczyna?em przygod? z programowaniem wraz z pocz?tkami technikum. Zada?em pytanie typu: "to mi nie dzia?a, tu macie kod - zróbcie co?". I mia?em to szcz??cie, ?e napisa?e? mi wi?cej uwag do kodu, ni? mia?em linijek ale i wiele uwag do mojego podej?cia. Na szcz??cie si? nie obrazi?em, kod poprawi?em i pomoc uzyska?em. Potem w Twojej stopce trafi?em na znakomity artyku? "Lameria atakuje". To wszystko sprawi?o, ?e zacz??em dostrzega? ile pracy wymaga udzielenie pomocy w zrozumieniu czego?. Dlatego, ka?de nast?pne pytanie stara?em si? zadawa? z nale?ytym szacunkiem dla osób, które aktywnie uczestniczy?y w ?yciu tego forum.

Nauczy?em si? bardzo wiele czytaj?c Twoje wypowiedzi, jak i innych u?ytkowników. I z tego miejsca chcia?bym Ci bardzo podzi?kowa? za prac? jak? w?o?y?e? w to forum i w nauk? innych ludzi. Bo z tego forum wyci?gn??em wi?cej wiedzy, ni? z jakiejkolwiek szko?y. Wielkie Dzi?ki :)
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora Numer GG
arturooo3
Moderator


Dołączył: 04 Lis 2006
Posty: 1190
Skąd: Kraków

PostWysłany: Pon Sty 30, 2017 1:02 pm      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Marcin - dzi?kujemy za wszystko.
Ci??ko pisa? wi?cej bo ci??ko w kilku zdaniach doceni? i podkre?li? jak du?o wnios?e? przez te lata w to forum.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
mikmas



Dołączył: 26 Maj 2005
Posty: 5838
Skąd: From Alex Stadt

PostWysłany: Pon Sty 30, 2017 6:28 pm      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Jakby nie patrze? - Ty i coderscity wychowa?o wielu dobrych specjalistów. Zaczynali?my w tej grupie. Osobi?cie sam zaczyna?em jako kilkunastoletni gówniak (jeszcze w domenie canpol.pl), a teraz pracuj? jako programista w banku maj?c ?on? i 2 dzieci. Gdyby nie coderscity i marcin_an (który prywatnie BARDZO du?o mi pomóg?) kto wie jakbym wyl?dowa?? Cheers ode mnie i od nowego pokolenia programistów
_________________
Alternatywny komunikator GG
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora Numer GG Tlen
djsowa
Moderator


Dołączył: 28 Mar 2006
Posty: 2256
Skąd: Warszawa

PostWysłany: Wto Sty 31, 2017 9:57 am      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Mog? jedynie przy??czy? si? do s?ów poprzedników.
Przygod? z CC zaczyna?em jako ?wie?o upieczony maturzysta, dzi?ki pomocy Marcina, Karoliny i ca?ego forum jestem dzi? programist?. Mam nadzieje ?e jeszcze kilku dobrych devów uda nam si? tutaj "wychowa?".

Marcin - dzi?kuj? !.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Garf



Dołączył: 25 Maj 2005
Posty: 3607
Skąd: Rzeszów

PostWysłany: Wto Sty 31, 2017 11:10 am      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Szkoda, no cholernie szkoda.

Jak to powiedzia?a kiedy? jedna ze znanych mi osób: "?eby komu? pomóc to czasami trzeba kopn?? go w ty?ek". Szkoda tylko ?e sta?o si? to tutaj. Marcin, wiem ?e zwyk?e "dzi?kuj?" tutaj nie wystarczy, bo ogrom pracy jaki w?o?y?e? jest nie do przecenienia. Zw?aszcza w tym kierunku, aby forum trzyma?o odpowiedni poziom dyskusji. Dzi?kuj? zw?aszcza za to, ?e by?e? tym "firewall'em" w stosunku do chamstwa i prostactwa, które skutecznie si? tutaj dobija?o. Ja widzia?em tylko fragmenty tego, co Ty i reszta moderatorów wycina?a (a co zd??y?o z?apa? si? w mój agregator RSS). Nie wspominaj?c o "?yczliwo?ciach" na PW.

Z drugiej strony ca?kowicie rozumiem Twoj? decyzj? i szanuj? j?. Mam tylko nadziej?, ?e nast?pca b?dzie równie zaanga?owany w opiece nad serwerem i spo?eczno?ci? forum jak Ty.

Salute!

_________________
Internet nadal „nic nie rozumie”, ?adnego odkrycia, cho?by od niego zale?a? los ?wiata,
ale nadanego w egzotycznym j?zyku, nie odró?ni od nieco mniej wa?nej wie?ci,
?e u ciotki w placku z jab?kami zrobi? si? w piekarniku zakalec.
Stanis?aw Lem
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Marcin_Miga



Dołączył: 09 Lis 2005
Posty: 2575

PostWysłany: Wto Sty 31, 2017 12:01 pm      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Szacun, dzi?ki, pozdrawiam, powodzenia.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Tlen
Luke



Dołączył: 17 Cze 2007
Posty: 1893
Skąd: Szczecin

PostWysłany: Czw Mar 30, 2017 1:35 pm      Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

Pami?tam, jak zaczyna?em na tym forum jako "gimbus". Wielkie dzi?ki, ?e mia?e? do mnie cierpliwo?? (jak i wi?kszo?? pozosta?ych uczestników forum)!
_________________
Moje aplikacje
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
marcin_an



Dołączył: 26 Maj 2005
Posty: 18822

PostWysłany: Sob Kwi 01, 2017 3:14 am  OP    Temat postu: Odpowiedz z cytatem Pisownia

So, this is the end.

(ten post nie jest ?artem z okazji 1 kwietnia)

Udzielam Coders' city nieodwo?ywalnej, bezwarunkowej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na swobodne i dowolne wykorzystywanie wszelkich utworów, b?d?cych moj? w?asno?ci?, a wykonanych przeze mnie w ramach administracji i moderowania Coders' city.

_________________
Nieaktywny od 2017-04-01
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu    Forum Coders' city Strona Główna -> Sprawy dotycz?ce forum Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz pobierać pliki z tego forum




Debug: strone wygenerowano w 0.06039 sekund, zapytan = 11
contact

| Darmowe programy i porady Jelcyna | Tansze zakupy w Helionie | MS Office Blog |