Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1     
Autor Temat: modem-polaczenie
anonim
Typ: Nie zarejestrowany
modem-polaczenie

mam pytanko.czy znalazl ktos moze jakis przyklad programiku w vb ,ktory nawiazywalby polaczenie z internetem (modem)..?
wiem,wiem w api sa funkcje,tylko trzeba umiec z nich korzystac :/

26-09-2004 10:45
  
Viper87Typ: neutral
Postów: 490
Zarejestrowany: Oct 2002

1.) Nie bój się API. Oto gotowy kod:

'This program let you dial to your dial-up connections using whether
'the stored user name and password or  the ones you specifies
'(It use RasDial for dialing)

'You need a form with a list,2 textbox and a command button

Option Explicit
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (pDst As Any, ByVal pSrc As String, ByVal ByteLen As Long)
Private Declare Sub ZeroMemory Lib "kernel32.dll" Alias "RtlZeroMemory" (Destination As Any, ByVal Length As Long)

Const RAS95_MaxEntryName = 256
Const RAS_MaxPhoneNumber = 128
Const RAS_MaxCallbackNumber = RAS_MaxPhoneNumber

Const UNLEN = 256
Const PWLEN = 256
Const DNLEN = 12
Private Type RASDIALPARAMS
  dwSize As Long ' 1052
  szEntryName(RAS95_MaxEntryName) As Byte
  szPhoneNumber(RAS_MaxPhoneNumber) As Byte
  szCallbackNumber(RAS_MaxCallbackNumber) As Byte
  szUserName(UNLEN) As Byte
  szPassword(PWLEN) As Byte
  szDomain(DNLEN) As Byte
End Type

Private Type RASENTRYNAME95
    'set dwsize to 264
    dwSize As Long
    szEntryName(RAS95_MaxEntryName) As Byte
End Type

Private Declare Function RasDial Lib "rasapi32.dll" Alias "RasDialA" (ByVal lprasdialextensions As Long, ByVal lpcstr As String, ByRef lprasdialparamsa As RASDIALPARAMS, ByVal dword As Long, lpvoid As Any, ByRef lphrasconn As Long) As Long
Private Declare Function RasEnumEntries Lib "rasapi32.dll" Alias "RasEnumEntriesA" (ByVal reserved As String, ByVal lpszPhonebook As String, lprasentryname As Any, lpcb As Long, lpcEntries As Long) As Long
Private Declare Function RasGetEntryDialParams Lib "rasapi32.dll" Alias "RasGetEntryDialParamsA" (ByVal lpcstr As String, ByRef lprasdialparamsa As RASDIALPARAMS, ByRef lpbool As Long) As Long

Private Function Dial(ByVal Connection As String, ByVal UserName As String, ByVal Password As String) As Boolean
    Dim rp As RASDIALPARAMS, h As Long, resp As Long
    rp.dwSize = Len(rp) + 6
    ChangeBytes Connection, rp.szEntryName
    ChangeBytes "", rp.szPhoneNumber 'Phone number stored for the connection
    ChangeBytes "*", rp.szCallbackNumber 'Callback number stored for the connection
    ChangeBytes UserName, rp.szUserName
    ChangeBytes Password, rp.szPassword
    ChangeBytes "*", rp.szDomain 'Domain stored for the connection
    'Dial
    resp = RasDial(ByVal 0, ByVal 0, rp, 0, ByVal 0, h)  'AddressOf RasDialFunc
    Dial = (resp = 0)
End Function

Private Function ChangeToStringUni(Bytes() As Byte) As String
    'Changes an byte array  to a Visual Basic unicode string
    Dim temp As String
    temp = StrConv(Bytes, vbUnicode)
    ChangeToStringUni = Left(temp, InStr(temp, Chr(0)) - 1)
End Function

Private Function ChangeBytes(ByVal str As String, Bytes() As Byte) As Boolean
    'Changes a Visual Basic unicode string to an byte array
    'Returns True if it truncates str
    Dim lenBs As Long 'length of the byte array
    Dim lenStr As Long 'length of the string
    lenBs = UBound(Bytes) - LBound(Bytes)
    lenStr = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
    If lenBs > lenStr Then
        CopyMemory Bytes(0), str, lenStr
        ZeroMemory Bytes(lenStr), lenBs - lenStr
    ElseIf lenBs = lenStr Then
        CopyMemory Bytes(0), str, lenStr
    Else
        CopyMemory Bytes(0), str, lenBs 'Queda truncado
        ChangeBytes = True
    End If
End Function

Private Sub Command1_Click()
    Dial List1.Text, Text1, Text2
End Sub


Private Sub List1_Click()
    Dim rdp As RASDIALPARAMS, t As Long
    rdp.dwSize = Len(rdp) + 6
    ChangeBytes List1.Text, rdp.szEntryName
    'Get User name and password for the connection
    t = RasGetEntryDialParams(List1.Text, rdp, 0)
    If t = 0 Then
        Text1 = ChangeToStringUni(rdp.szUserName)
        Text2 = ChangeToStringUni(rdp.szPassword)
    End If
End Sub

Private Sub Form_Load()
    'example created by Daniel Kaufmann ()
    'load the connections
    Text2.PasswordChar = "*"
    Command1.Caption = "Dial"
    Dim s As Long, l As Long, ln As Long, a$
    ReDim r(255) As RASENTRYNAME95
   
    r(0).dwSize = 264
    s = 256 * r(0).dwSize
    l = RasEnumEntries(vbNullString, vbNullString, r(0), s, ln)
    For l = 0 To ln - 1
        a$ = StrConv(r(l).szEntryName(), vbUnicode)
        List1.AddItem Left$(a$, InStr(a$, Chr$(0)) - 1)
    Next
    If List1.ListCount > 0 Then
        List1.ListIndex = 0
        List1_Click
    End If
End Sub

2.) Bez API można tak, ale nie polecam:
zmienna=Shell("rundll32 rnaui.dll,RnaDial<dostawca_internetowy"


_____________________________________________
Viper

"Savoir c`est prevoir, prevoir c`est prevenir". 
(Wiedzieć to przewidzieć, przewidzieć to zapobiegać) 


27-09-2004 21:06
Pokaż profil Viper87  Wyślij email do Viper87   Odwiedź stronę Viper87  
Wszystkich odpowiedzi: 1 :: Maxymalnie na stronę: 20
Strona: [  << <   1   > >>  ]  z  1