Pisownia
Temat: SDL2 Przyciski

----------------------------------------------Witam!Mój problem polega na tym, ?e mam klas? inputManager w której s? metody : KeyPressed(int key), KeyReleased(int key), które wygl?daj? nast?puj?co:Mam te? 2 klasy, które wy?wietlaj? obraz. W ka?dej z nich jest metoda Update(), która sprawdza czy przycisk jest wci?ni?ty (np. esc), je?li tak zmieni obrazek z klasy1, na obrazek z klasy2.Problem polega na tym, ?e gdy przytrzymam esc obrazki b?d? si? ci?gle zmienia? mi?dzy sob? (22 razy dla ka?dej klasy). Chcia?bym zrobi? to w ten sposób, ?e gdy przycisn? i przytrzymam esc wtedy z klasy1 zmieni si? na klase2 i zatrzyma, i dopiero wtedy kiedy puszcz? i przycisn? ponownie zmieni si? na klase1. Tutaj mo?e filmik jak to wygl?da :

Pozdrawiam

Dodaj do słownika