Pisownia
Temat: [HTML] form submit dla ka?dego z wierszy

----------------------------------------------Dawno tu nie zagl?da?em :).Mam pozornie trywialny problem. W htmlu zrobi?em zestawienia tabelaryczne oraz ma?y filtr kontekstowy. Ka?da z kolumn ma swojego edita, w który obs?uguj?cy mo?e wpisa? warto?? i po klikni?ciu na filtruj tabela dostosuje dane. Prostym i dzia?aj?cym rozwi?zaniem jest "otulenie" tr-a formem. To jednak jest wbrew standardom:

<table>

<form>

<tr>

<td><edit></td><td><edit></td><td><edit></td><td><submit></td>

</tr>

</form>

</table>

Jak wi?c da? 1 form na ca?y wiersz i tylko na niego? <form> mog? umie?ci? poza tabel?, jednak dalej w niektórych komórkach s? inne formularze i pewnie siorpnie dane z nich. Poza tym ma?o eleganckie wysy?anie kompletnie niepotrzebnych innych danych. Pomijaj?c ju? nawet ewentualny konflikt nazw. Co jakbym chcia? prezentowa? zawarto?ci komórek w editach jednocze?nie umo?liwiaj?c w ten sposób ich modyfikacj?? Zamiana tabeli na divy odpada, bo #1 prezentuj? tu dane TYPOWO tabelaryczne, #2 du?o roboty przy uzyskaniu stosunkowo kiepskim efekcie, #2 utrac? logiczn? spójno?? budowy dokumentu.

Dodaj do słownika